سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

خط خطی ها

ــــــــــــــــــــ

____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$[ یکشنبه 93/1/31 ] [ 2:10 عصر ] [ خط خطی ها ] نظر

\مــن یک پـــســــرم\

                      ..

"
مــن یک پـــســــرمــ.."


یــــار کـســی نــمـیــشــوم "کـــه نــظرش پــــی دیــــگری بــــرود"!


تـــنـــهایــیـــم را بــــــا کـــســــی قــســمتـــــ نـــــمی کنـــم


"کــــه روزی تـــنـــهایــــم بگــذارد!"


"روحِ خـــــداســتــــــ" کـــــه در مــــــن دمــیـــده شـــدهــ


و" احـــــســـــاس" نـــــام گـــــرفتـــه,ارزان نـــمـیـفروشــمــش


"دســتـــــ هــــایـــــم" نـــــاجــــی فـــــردایِ قــــیــامــتـــم خــــواهــنـــد بــــود


*بــــی حـــرمــتــــش نـــمــی کــنــم


و بــــه هـــر کـــس نـــمــی سـپــارمـــشـــ!!!*


بــــارانــــِــ بـــــی وقــفــه ایـــــن روزهـــــا


هــــوای عـــــاشــقـــی بــــه ســـرم مـــی انــــدازد


*لــــبـــریـــــزم از مـــهـــر امــّــا اســـتـــــوار!*


ســــودایــِــــ دلــــــم قـــســمـــتـــِـــ هـــــر کـــســی نـیــستـــــ...


*عـــــشــــقــــِـــ مـــــــن بـــــا شــــکوه اســتـــــــ و بـــــــــــزرگـــــ..*

.
.
.[ یکشنبه 92/9/10 ] [ 11:20 عصر ] [ خط خطی ها ] نظر

بــــــــگــو..

..

بگو


چه مخدری بود


در بــــــــــــــودنت


که این همــــه


نبودنت را درد میکشم...[ جمعه 92/1/2 ] [ 8:36 عصر ] [ خط خطی ها ] نظر

::